loading 0%

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “H&M UNDER THE SUN”

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Η&M HENNES & MAURITZ A.E. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ», με Α.Φ.Μ. . 998775895 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλικής Εταιρείας αρ. 14 (Κολωνάκι), ΤΚ 10673, τηλ. Επικοινωνίας: 210 3212920 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία», με Α.Φ.Μ. 094460077 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 40, ΤΚ 15125, τηλ. Επικοινωνίας 210 6154200 (καλούμενη εφεξής «η Αττικές» διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «H&M UNDER THE SUN» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), ο οποίος φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.summerdiaries.gr ιδιοκτησίας και διαχειρίσεως της Αττικές. Η τελευταία αναλαμβάνει ως εξωτερικός συνεργάτης της Διοργανώτριας τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την εν γένει φιλοξενία των προωθητικών αυτού ενεργειών στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών και επιλαχόντων στο πλαίσιο αυτού, καθώς και της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αυτό.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.01. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος και Κύπρου, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιονδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς της δικαιοπρακτικής του ικανότητας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

1.02. Απαγορεύεται να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών της Διοργανώτριας και της εταιρείας με την επωνυμία «Αττικές Εκδόσεις Α.Ε.» καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους καθώς και όποιες σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό.

1.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των όρων.

1.04. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να συμμετάσχει περισσότερες από μία φορά στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται παρακάτω.

1.05. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την παράγραφο 1.01. ή απαγορεύεται να συμμετάσχουν κατά την παράγραφο 1.02 δεν θα λαμβάνονται υπόψη και σε κάθε περίπτωση, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό μόλις διαπιστωθεί τούτο από την Η&Μ. Το αυτό ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον Όρο 2. Αιτήσεις συμμετοχής που φέρουν υβριστικούς, ρατσιστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για την Η&Μ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της Η&Μ, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού

2.01. Η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι η εξής: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του διαγωνισμού «Under the Sun» όπου θα συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής που είναι αναρτημένη στον ανωτέρω διαδικτυακό ιστότοπο, τα αιτούμενα στοιχεία του, δηλαδή συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αφού προηγουμένως έχει επιλέξει τον προορισμό στον οποίο επιθυμεί να ταξιδέψει και το σύνολο ρούχων της επιλογής του (outfit). Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων, θα πρέπει να δηλώσει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού [κάνοντας κλικ στο σχετικό κουτάκι (tickbox)] ενώ θα πρέπει να κάνει share στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook την φωτογραφία που δημιουργείται (σαν αποτέλεσμα των επιλογών του , δηλ. προορισμός & outfit) για να θεωρείται ενεργή η συμμετοχή του.

Με την ανάρτηση της συμμετοχής του στο facebook, κάθε συμμετέχων κερδίζει αυτόματα ένα εκπτωτικό κουπόνι 20% για αγορές αξίας 40 ευρώ και άνω που μπορεί να εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα στην Ελλάδα και την Κύπρο, με οποιοδήποτε είδος αγορών. Το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, δωροκάρτες, συλλογές σχεδιαστών ή studio. Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά μέχρι και την 18-6-2018.

2.02. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.01 των Όρων, η οποία συνεπάγεται: (α) τη συμμετοχή του διαγωνιζομένου στο διαγωνισμό και την παροχή εκπτωτικού κουπονιού, (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων και (γ) την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση του Διαγωνιζόμενου για την ανακοίνωση προς την Η&Μ όλων των απαιτούμενων -για το σκοπό της απόδοσης των Δώρων του του παρόντος Διαγωνισμού- προσωπικών στοιχείων και δεδομένων των Νικητών και των επιλαχόντων αυτών, και συγκεκριμένα του ονοματεπωνύμου, του τηλεφώνου και της διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και την κατοχή – λειτουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com. Η Η&Μ και η Αττικές δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στους χώρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον ιστότοπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Η&Μ και η Αττικές θεωρούν ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει. Περαιτέρω, η H&M δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των διαγωνιζομένων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Η H&M και η Αττικές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού “H&M Under The Sun” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στο διαγωνισμό ξεκινά την 21η Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 και θα ολοκληρωθεί την 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59 (εφεξής «Διάρκεια») ή όσο θα ορισθεί σε συνέχεια τυχόν παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 8 των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από την Αττικές κατόπιν εγκρίσεως της Διοργανώτριας σε περίπτωση που κατά την κρίση της δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

4. Ανάδειξη νικητή

Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει με κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. , ή στην ημερομηνία που θα ορισθεί σε συνέχεια τυχόν παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 8 των παρόντων Όρων στα γραφεία της Η&Μ, πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, Αθήνα, 3ος όροφος, από επιτροπή που θα έχει ορισθεί από την Διοργανώτρια και την Αττικές με ευθύνη της τελευταίας, με τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων και θα περιλαμβάνει όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό, κατά τον όρο 2, οποτεδήποτε κατά το διάστημα από την έναρξη μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού. Η κλήρωση θα αναδείξει συνολικά οκτώ (8) νικητές και δεκαέξι (16) επιλαχόντες.

5. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής/Φύση δώρου

5.01. Οι οκτώ (8) νικητές θα κερδίσουν από: ένα ταξίδι δύο διανυκτερεύσεων σε κάποιον από τους κάτωθι ελληνικούς προορισμούς, στον οποίο θα έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν με την υποβολή της συμμετοχής τους. Θα πραγματοποιηθεί μια κλήρωση για κάθε έναν από τους οχτώ (8) προορισμούς, η οποία θα αναδείξει έναν (1) νικητή και δύο (2) επιλαχόντες για κάθε προορισμό.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος τυχερός κληρωθεί περισσότερες από μια φορές ως νικητής τότε θα ισχύσει το αποτέλεσμα της πρώτης στη σειρά κλήρωσης.

Επίσης οι νικητές θα κερδίσουν και μια δωροκάρτα αξίας τριακοσίων (300) ευρώ. Διευκρινίζεται ότι:

Α) Οι ελληνικοί προορισμοί και τα ξενοδοχεία στα οποία θα φιλοξενηθούν οι νικητές είναι:
1. Σπέτσες: Poseidonion Grand Hotel, https://www.poseidonion.com/en/
2. Ύδρα: Hydrea Hotel, http://www.hydrea.gr/
3. Σαντορίνη: Andronis Suites, http://www.andronis-suites.com/
4. Τήνος: Aeolis Suites, https://aeolistinossuites.com
5. Χαλκιδική: Ekies All Senses Resort http://ekies.gr/
6. Πάρος: Minois Village, https://www.minois-village.gr/
7. Κρήτη: Domes Noruz, https://www.domesnoruz.com/?lang=el
8. Κέρκυρα: Mayor Mon Repos  https://www.mayormonrepospalace.com/en

Β) Έκαστος νικητής θα λάβει μια δωροκάρτα συνολικής αξίας τριακοσίων ευρώ (300 €) την οποία θα δύναται να εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Η&Μ μέχρι την 05-10-2018. Για την εξαργύρωση της δωροκάρτας, οι νικητές θα πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα της Η&Μ της επιλογής τους, οπουδήποτε στην Ελλάδα και την Κύπρο, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον υπεύθυνο από τα γραφεία της H&M και θα πρέπει να πιστοποιήσουν τα στοιχεία τους προσκομίζοντας την ταυτότητά τους.

5.02. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Η&Μ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Επιπλέον, τα ονόματα των νικητών κατόπιν σχετικής απόφασης της Η&Μ ενδέχεται να αναρτηθούν στη σελίδα της εταιρείας Η&Μ στο facebook.

5.03. Οι οκτώ (8) νικητές του παρόντος Διαγωνισμού κερδίζουν από ένα ταξιδιωτικό πακέτο δυο ατόμων για τριήμερο ταξίδι δυο διανυκτερεύσεων με πρωινό σε όποιον από τους ανωτέρω προορισμούς επιλέξουν. Το ταξιδιωτικό πακέτο μέγιστης αξίας χιλίων (1.500) Ευρώ θα περιλαμβάνει δυο αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης με επιστροφή (συμπεριλαμβανομένων και των τελών και φόρων αεροδρομίου, όπως αυτά ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο) και διαμονή για δύο νύχτες με πρωινό, ενώ τυχόν έξοδα που υπερβαίνουν την αξία του εν λόγω ταξιδιωτικού πακέτου (μέγιστης αξίας 1.500 Ευρώ) θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή, αποκλειομένης ρητά οιασδήποτε ευθύνης της H&M για κάλυψη εξόδων πέραν της ως άνω αξίας του προσφερόμενου ταξιδιωτικού πακέτου.

Διευκρινίζεται ότι για το ταξίδι στην Χαλκιδική, η Η&Μ θα καλύψει στον νικητή τα δύο αεροπορικά εισιτήρια προς τη Θεσσαλονίκη καθώς και την ενοικίαση οχήματος για την μετάβαση στη Χαλκιδική.

5.04. Οι νικητές οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην H&M, εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή τους για το αποτέλεσμα της κλήρωσης, την ημερομηνία που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθεί μέχρι την 5.10.2018 μη υπαρχούσης οιασδήποτε δυνατότητας παρατάσεως της ημερομηνίας του ταξιδίου, εκδόσεως των εισιτηρίων με ανοικτή ημερομηνία ή ανταλλαγής αυτών με άλλα εισιτήρια του ίδιου ή άλλου πλοίου ή αερομεταφορέα με ίδιο ή διαφορετικό προορισμό. Το ταξίδι δεν δύναται να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 25/7/2018 έως 15/8/2018.Σε κάθε περίπτωση, η δηλωθείσα ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδίου δεν είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τους νικητές σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση του ταξιδιού την επιθυμητή ημερομηνία. Σε αυτή την περίπτωση οι νικητές οφείλουν να επιλέξουν άλλη ημερομηνία για το ταξίδι λαμβανομένης υπ’ όψιν και της κατά τα ανωτέρω απώτατης ημερομηνίας (5.10.2018). Εν συνεχεία, οι νικητές θα ειδοποιηθούν από το Υπεύθυνο (κ. Ηλίας Γεωργόπουλος) του ταξιδιωτικού γραφείου «TRAVEL IDEA ΕΠΕ», με το οποίο η Διοργανώτρια συνεργάζεται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, ο οποίος θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Αν ο νικητής κατοικεί εκτός Αθηνών, η Η&Μ δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά του στην Αθήνα, προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του και να αναχωρήσει από τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» ή το Λιμάνι του Πειραιά για τον προορισμό που έχει επιλέξει.

Οι νικητές θα απολαύσουν τις συνήθεις παροχές που χορηγούν οι ξενοδοχειακές μονάδες για τα δωμάτια, στα οποία θα φιλοξενηθούν. Οποιαδήποτε επιπλέον παροχή τυχόν ζητηθεί από τους νικητές, θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους ίδιους. Επιπλέον, αν το συνεργαζόμενο ξενοδοχείο στον προορισμό που επιλέχθηκε δεν έχει διαθεσιμότητα κατά τις επιλεχθείσες από τους νικητές ημερομηνίες η Η&Μ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση δωματίου σε διαφορετικό ξενοδοχείο της ίδιας πάντως κατηγορίας. Εάν η προσπάθεια αυτή δεν τελεσφορήσει, η Η&Μ θα προβεί στην αναζήτηση δωματίου σε ξενοδοχείο της αμέσως υποδεέστερης κατηγορίας.

5.05. Το ως άνω Δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί, δεν ανταλλάσσεται, δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρεται χρονικά. Σε περίπτωση μη παραλαβής του Δώρου εντός του χρόνου που έχει ορίσει η Η&Μ, το εν λόγω Δώρο είτε θα χορηγείται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνεται, κατά την κρίση της Η&Μ. Σε περίπτωση άρνησης του επιλαχόντα ή μη παραλαβής ως ανωτέρω, το εν λόγω Δώρο ακυρώνεται. Μετά την εξαργύρωση της δωροκάρτας δεν επιστρέφονται χρήματα αλλά επιτρέπονται τυχόν αλλαγές σε προϊόντα τα οποία έχουν εξαργυρωθεί. Το Δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα.

5.06. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή του Δώρου, η Η&Μ δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγξει εάν ο κάθε νικητής ή ο συμμετέχων πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο κάθε νικητής ή ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα, κατά τον όρο 2, στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, η Η&Μ θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία, το δε τυχόν Δώρο του είτε θα χορηγείται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνεται, κατά την κρίση της Η&Μ. Η H&M δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του προσφερόμενου Δώρου και, αντίστοιχα, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία της περιουσίας κ.τ.λ. συμβεί στους νικητές ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση του Δώρου αυτού.

5.07. Το ως άνω Δώρο είτε θα χορηγείται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνεται, κατά την κρίση της Η&Μ, και για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που ο νικητής δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, (δ) αν κάποιος νικητής δεν προσκομίσει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του, κατά την παραλαβή του Δώρου. Σε περίπτωση που συντρέχει κάποιος από τους ως άνω λόγους, η H&M έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής κάποιου νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου.

5.08. Η Διοργανώτρια και/ή η Αττικές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή/και αποθετική ζημία που πιθανό να προκληθεί εις βάρος των νικητών ή/και οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το Δώρο ή/και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ή/και την εν γένει συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια και/ή η Αττικές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών πέραν της ορθής και σύμφωνα με τους Όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παραλαβής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

5.09. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν προσαρμόζει το Δώρο στις ανάγκες/ιδιαιτερότητες του εκάστοτε νικητή, ούτε καλύπτει τυχόν έξοδα των νικητών αναγκαία για τη λήψη του Δώρου από αυτούς.

5.10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών, σύμφωνα με τα στο άρθρο 8 των Όρων οριζόμενα.

5.11. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο νικητή το Δώρο, ούτε εναλλακτικό Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού Δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

5.12. Η παραλαβή του Δώρου θα πραγματοποιείται από τους νικητές με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και η ηλικία των νικητών, σε μέρος που θα υποδείξει η H&M. Οι νικητές δικαιούνται να παραλάβουν το Δώρο τους εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους μετά από συνεννόηση από την Η&Μ. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, αμελήσουν, αδιαφορήσουν ή αρνηθούν το Δώρο το οποίο δικαιούνται, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά τους όσον αφορά το Δώρο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Η&Μ έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το άτομο αυτό. Η Η&Μ δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της, την ταυτότητα του προσώπου που θα προσέρχεται να παραλάβει το Δώρο του.

5.13. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Αττικές αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη της Διοργανώτριας και ουδεμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωση υπέχει έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πέραν της φιλοξενίας αυτού στην ιστοσελίδα ιδιοκτησίας της καθώς και της υλοποίησης αποκλειστικά των ρητά με τους παρόντες αναλαμβανόμενων από αυτήν ενεργειών.

6. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Η αποδοχή των Όρων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ρητά δηλούμενη με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(β) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
(γ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
(δ) ρητώς και ανεπιφύλακτα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια και/ή η Αττικές τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) για τη διενέργεια του διαγωνισμού
(ε) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια και/ή την Αττικές για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων των νικητών σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.

7. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Η Αττικές με την έγκριση της Η&Μ δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Η&Μ.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί και για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

8. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.summerdiaries.gr από την οποία και θα ενημερώνονται σχετικά οι συμμετέχοντες, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την υποχρέωση παρακολούθησης των Όρων και προσαρμογής σε αυτούς.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα υποβολής του διαγωνισμού που βρίσκεται αναρτημένη στο www.summerdiaries.gr Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

9. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων, εμβλημάτων και λοιπών διακριτικών στοιχείων και γνωρισμάτων της Διοργανώτριας.

10. Προσωπικά Δεδομένα

10.01. Η Αττικές και/ή η H&M υποχρεούνται να τηρούν τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα απόρρητα και να προβαίνουν στην επεξεργασία ή τη διατήρησή τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του παρόντος διαγωνισμού (σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997 και ο Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως ισχύουν), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Αττικές και/ή της H&M εξ αυτού του λόγου και ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση δικαιούνται, σε κάθε δε περίπτωση παραιτούνται αυτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Αττικές και/ή H&M την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το τηρούμενο για αυτά αρχείο.

Η Αττικές και/ή η H&M από την πλευρά τους δεσμεύονται να κάνουν καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, άλλως να δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση ότι επιθυμεί τη μη συμμετοχή του. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτά ότι: (α) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, (β) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, (γ) ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσουν η Αττικές και/ή η Η&Μ ή και τυχόν τρίτο πρόσωπο (πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της H&M) τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση), αποκλειστικά στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού. (δ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και την εξουσιοδότησή τους στην Αττικές και/ή την H&M για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων των νικητών σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Η&Μ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κλπ). Η H&M επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

10.02. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος παρέχει τη συγκατάθεσή του και συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αφορούν στα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής, σύμφωνα με τον Όρο 2, για το σκοπό του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευθούν για πέντε (5) έτη και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

10.03. Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί από την Αττικές. Η Αττικές στο βαθμό που προβαίνει σε επεξεργασία των κατά τα ανωτέρω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα τηρήσει η ίδια τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό αποκλειστικά τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Τρίτος που τυχόν μεσολαβήσει προς το σκοπό της συλλογής διατήρησης και επεξεργασίας  του αρχείου προσωπικών δεδομένων ενεργεί κατόπιν εντολής και  για λογαριασμό της Αττικές η οποία είναι  αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία του αρχείου προσωπικών  δεδομένων στο πλαίσιο του διαγωνισμού, που θα τηρηθούν κατά τους παρόντες όρους. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους εξαιρουμένης της κοινοποίησης των ονομάτων των νικητών και τον επιλαχόντων στην H&M και θα διατηρηθούν με κάθε προσήκον μέτρο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Η Αττικές δηλώνει ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγει είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, έχουν δε συλλεχθεί κατόπιν χορήγησης της απαιτούμενης συγκατάθεσης των υποκειμένων στα οποία αυτά αφορούν και πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για χρονικό διάστημα μέχρι την 05-10-2018, οπότε και είναι η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να εξαργυρωθεί η δωροκάρτα. Μετά την εν λόγω ημερομηνία τα δεδομένα θα διατηρηθούν σε προστατευμένη αποθήκευση για τη διασφάλιση της πιστοποίησης της εγκυρότητας του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον ως άνω νόμο και τον Κανονισμό και ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντιρρήσεως. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συναίνεση ή συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με την Αττικές με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

11. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12.Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 211 1986300 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 πμ έως τις 22.00 μμ., το Σάββατο από τις 10.00 πμ έως τις 19.00μμ και την Κυριακή από τις 10.00 πμ έως τις 18.00μμ Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά πλήρη απόδειξη περί της ρητής και ανεπιφύλαχτης αποδοχής των παρόντων όρων.